O nás

Dějiny sboru

Dějiny evangelického sboru v Návsí sahají až do roku 1785. Samostatný sbor však vznikl teprve v roce 1791 od­dělením od bystřického sboru. Evan­gelíci z Návsí a okolí tehdy zdůvodnili svůj záměr založit nový sbor zejména příliš velkou vzdáleností, kterou mu­seli do Bystřice překonávat a která v mnoha případech znemožňovala účast starších sborovníků na boho­službách.

Povolení ke vzniku nového sboru vydal dne 17. března 1785 dekretem guberniální vlády okresní starosta tě­šínského okresu Jan hrabě Larisch. Z blíže neupřesněných důvodů zača­la stavba první modlitebny, tehdy ještě dřevěné, teprve v květnu 1791. Jelikož práce pokračovaly velice rychle, mohla být stavba posvěcena již 15. srpna téhož roku. Zděná fara byla po­stavena v roce 1793. V roce 1792 čítal náveský sbor 189 evangelických rodin. Nově vzniklý sbor vedl až do května 1792 bystřický pastor Andrzej Paulini, poté se historicky prvním náveským pastorem stal jeho syn Josef Paulini.

Již v roce 1804 však bylo zřejmé, že je nutné postavit nový a větší kostel. Proto byla podána žádost ke kní­žeti Albertovi, který stavbu povolil a daroval téměř všechen potřebný sta­vební materiál. Stavba začala v roce 1817. Slav­nostní posvěcení proběhlo znovu sym­bolického 15. srpna 1820. Nový zděný jednolodní kostel byl postaven v empí­rovém stylu. Aby uchovali památku svého dobrodince, umístili vděční oby­vatelé Návsí nad kostelní vchod kamen­nou desku s nápisem:„Poznajcie prawdę a prawda was wyswobodzi. Jan 8, 32. – Co cesarz Józef II pozwolił, Leopold II i Franc I potwierdził a Albert książę Sasko-cieszyński osobliwą łaską foryto­wał, to zbór Nawiejski auszp. wyznania sobie i potomkom z ochotą wybudo­wał. 1820“

Tolik krátce z historie. Pokud vás tento příběh zaujal, více zajímavostí se můžete dočíst v dokumentu „200 Let budovy Evangelické školy v Návsí“.

Kontakty

  • Farní sbor SCEAV Návsí
  • Dlouhá 48, 739 92 Návsí


Přejít na Kontakty